Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu www.kingaklejment.pl

 

Definicje

 • Administrator – Kinga Klejment prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kinga Klejment Academy wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Husarska 05-120 ,05-120-Legionowo,  posiadającą numer NIP 5361557229.

 • Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.kingaklejment.pl

 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu 

 • W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Kinga Klejment prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kinga Klejment Academy wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Husarska 18/24 ,05-120-Legionowo,  posiadającą numer NIP 5361557229.

 • W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności i Plików Cookies Serwisu internetowego w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mailowym:kontakt@kingaklejment.pl

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

 • Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Serwisu internetowego mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

w celu:

Podstawą prawną przetwarzania jest:

Wykonania usługi lub zawartej umowy, przesyłania oferty(np. reklamowej) na prośbę Użytkownika.

niezbędność przetwarzania do zawarcia i/lub wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Udzielania rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach.

zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi.

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dokonania rozliczeń, w tym rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej.

niezbędność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa, art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy.

niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Archiwizacji dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy sprzedaży.

niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest archiwizowanie dokumentów, prowadzenie statystyk i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi.

Analitycznych i statystycznych.

niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO. Polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Marketingu własnych usług i produktów Administratora.

niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług.

Archiwizacji dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy sprzedaży.

niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Zamieszczenie przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora  .

na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO, czyli zgoda.

Kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

Użytkownik przekazuje swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości.  Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać ze mną kontakt. Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z nim, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli zgoda Użytkownika  wynikająca z zainicjowania kontaktu. Dane Użytkownika będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu . Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości, art. 6 ust. 1 lit. f , RODO.

Tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO.

niezbędność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c, RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Wykorzystywania cookies w Serwisie.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  RODO, czyli zgoda.

Obsługi fanpage’a i grup na portalu Facebook, konta na portalu Instagram, YouTube, LinkedIn. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów.

niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO. Polegający na promowaniu własnej marki.

Wysłania newsletteru.

niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, art. 6 ust. 1lit. f. RODO. Polegającego na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli zgoda. 

Komentowania wpisów blogowych.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  RODO, czyli zgoda.

Badania satysfakcji z oferowanych usług.

niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, art. 6 ust. 1lit. f. RODO. Polegającego na przetwarzaniu danych w celu badania satysfakcji z oferowanych usług.

TWOJE PRAWA: 

 • RODO przyznaje Użytkownikowi następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 • prawo dostępu do informacji;

 • prawo dostępu do danych osobowych;

 • prawo do sprostowania danych osobowych;

 • prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych.

 • Użytkownik ma także prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uzna, że przetwarzanie przeze Administratora jego danych narusza przepisy prawa.

 • Aby nie dopuścić do naruszenia praw lub wolności Użytkownika spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych informuję, że nie będę realizować żadnych uprawnienia wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH:

 • Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu: zakończenia wykonywania umowy, wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

 • Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

​​​​​​​

COFNIĘCIE ZGODY I SPRZECIWU:

 • W każdej chwili Użytkownik może wycofać udzielaną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych. Administrator przestanie przetwarzać dane Użytkownika w tych celach, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

​​​​​​​

WYMÓG PODANIA DANYCH I KONSEKWEKCJA NIE PODANIA:

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że konieczne w celu skorzystanie przez Użytkownika z oferowanych przeze mnie usług. Konsekwencja niepodania tych danych będzie brak możliwości skorzystania z usług Administratora danych.

​​​​​​​

PROFILOWANIE:

 • Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

​​​​​​​

KATEGORIA ODBIORCÓW:

 • W związku z realizacją usług dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora na podstawie odrębnych umów powierzenia– są to podmioty, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków, np. dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, dostawca domeny internetowej, dostawca usługi newsletteru, dostawca usługi szybkiej płatności online, firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na Stronie internetowej oraz kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niej korzystających (m.in. Google Analytics), firma świadcząca usługi księgowe, prawne.

 • W przypadku takiego przekazania, Administrator zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora.

 • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 • Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 • Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

​​​​​​​

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG:

 • Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

 • Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 • Zachęcam do zapoznania się ze wskazanymi wyżej politykami. W ten sposób Użytkownik będzie bardziej świadomy jak platformy wykorzystują dane osobowe i w jaki sposób można na to wpłynąć. Przykładowo:

​​​​​​​

FORMULARZE W SERWISIE:

NEWSLETTER:  

 • Administrator świadomie dobieram dostawców usług, z których korzysta tak aby zapewni najwyższy poziom ochrony danych osobowych Użytkowników.

 • Dostawcą usługi newsletter MailerLite.

 • Dane Użytkownika podane mi w formularzu zapisu na newsletter będą przetwarzane w celu wysłania newsletteru.

 • Podane przez Użytkownika dane w formularzu zapisu na newsletter są podawane dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do wysłania newsletteru na podstawie udzielonej  zgody oraz w celu wysłania informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego jako Administratora uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO).

 • Gwarantuję, że dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu wycofania  udzielonej zgody, wypisania się z newsletteru lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

 • Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięcie w aktywny link z informacją „Wypisuję się z newsletteru” lub podobną o tym samym znaczeniu.

 • Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newsletteru mogę przekazywać następującym podmiotom: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi newsletter.

 • Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienie sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 • Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonałam na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.

 • Użytkownik ma prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa.

 • Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 • Korzystanie przeze mnie z sytemu obsługi newsletteru oznacza, że usługa jest zapewniania i wykonywana przez podmiot zewnętrzny czyli MailerLite.

​​​​​​​

FORMULARZ ZAMÓWIENIA W SKLEPIE:

 • Użytkownik składając zamówienie w Sklepie musi podać dane zgodne z zasadami zawartymi w Regulaminie sprzedaży w celu realizacji zamówienia. 

 • Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia zamówienia. Wymagane dane to imię, nazwisko, adres e-mail,  nr telefonu, oraz dane niezbędne do wystawienia faktury.

 • Dane przekazane w związku w zamówieniem Użytkownika przetwarzamy w celu realizacji zamówienia,  wystawienia faktury, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz w celach archiwalnych i statystycznych. 

 • Dane będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. 

 • W przypadku danych o zamówieniach Użytkownik nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia do czasu upływu przedawnienia się roszczeń z tytułu zawartej umowy. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Użytkownikowi  prawo do przenoszenia danych o którym mowa w art.20 RODO.

​​​​​​​

FORMULARZ REKLAMACJI I ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 • W przypadku korzystania z usług Administratora możesz złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy. W tym celu, Administrator umożliwia Użytkownikowi wypełnienie formularza reklamacyjnego i formularza odstąpienia od umowy załączonych do regulaminu sprzedaży. Możesz także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza, jednakże podając niezbędne dane. 

 • Wymagane w tym wypadku dane to: imię, nazwisko lub ewentualnie nazwa użytkownika, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy (jeżeli zamówienie było dokonywane w imieniu firmy), adres e-mail, numer telefonu (ewentualnie), numer rachunku bankowego (jeśli konieczny będzie zwrot). 

 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem sprzedaży. Dane będą przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej / odstąpienia od umowy  oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami. 

FORMULARZ REJESTRACYJNY ZAŁOŻENIA KONTA UZYTKOWNIKA W SKLEPIE INTERNETOWY:

 

 • W momencie dokonywania zakupów w Sklepie konto Użytkownika utworzone jest automatycznie w sklepie internetowym. W tym celu, powinieneś dokonać odpowiedniej rejestracji i podać dane takie jak m.in.: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, Kraj/region, kod pocztowy, informacje o dostarczeniu przesyłki, w przypadku wystawienia faktury: nazwa firmy, NIP, ulica, miasto.

 • Założenie konta odbywa się na zasadach podanych w regulaminie sprzedaży i jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymywania konta oraz jego ewentualnego usunięcia zawarte są w regulaminie. 

 • Obowiązkowe są dane oznaczone jako takie i bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta Użytkownika. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

 • Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody(na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

​​​​​​​

FORMULARZ SYSTEMU UMOŻLIWIAJĄCY POZOSTAWIENIE KOMENTARZY

 • Wszelkie dane osobowe w formularzu komentarzy Użytkownik podaje dobrowolnie.

 • Umieszczając komentarz na blogu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych takich jak: imię, nazwisko, e-mail, nazwę strony internetowej, nr IP oraz treść komentarza.

 • Administrator korzysta z systemu do komentarzy Disqus. Jeżeli Użytkownik chce pozostawić komentarz musi posiadać aktywne konto u dostawcy komentarzy Disqus. Zasady pozostawienia komentarzy określone są w regulaminie świadczenia tejże usługi przez dostawcę Disqus, który jest samodzielnym administratorem danych Użytkownika. W ramach Strony, Administrator ma dostęp jedynie do danych jakie Użytkownik podał w  Serwisie Disqus np. imię, nazwisko, wizerunek w postaci avatara. 

 • Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności świadczenia usług przez dostawcę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. 

 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników pod wpisem blogowym. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające linki do innych stron umieszczone bez zgody Administratora.

​​​​​​​

DZIAŁALNOSC W SOCIAL MEDIACH:

 • Użytkownik powinien wiedzieć, że w zakresie przetwarzania danych na potrzeby analityki statystycznej i kampanii marketingowych administruję danymi osobowymi Użytkownika wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook Ireland Ltd.”) Z Facebook Ireland Ltd., możesz skontaktować się pod adresem:

 • Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland;

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych firmy Facebook Ireland Ltd. https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 ;

 • Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą się pod linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy .

 • Cele i podstawy przetwarzania. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach: 

 • prowadzenia profilu fanpage oraz grup na portalu społecznościowym Facebook, informowania Użytkownika o mojej aktywności, promowania różnych wydarzeń i konkursów, które organizuję o moich usługach,  co jest prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 • prowadzenia przekazów wideo z uwzględnieniem informacji o przesyłanych komentarzach i zapytaniach w zakresie treści przekazu, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 • komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

 • analitycznych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 • archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadniony interesem Administratora(podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO); 

 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO); 

 • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa. 

 • Profilowanie.

​​​​​​​

Dane osobowe Użytkownika w ramach analityki statystycznej i prowadzenia kampanii marketingowych podlegają profilowaniu tj.  wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 

Profilowanie prowadzone jest poprzez tzw. targowanie w oparciu m.in. lokalizację, wiek, płeć, język, zainteresowania, informacji uzyskanych na podstawie informacji z piksela Facebooka, SDK Facebooka i informacji o aktywności na Facebooku.

 

 • Kategorie danych osobowych. Przekazywane na potrzeby realizacji celów dane osobowe są danymi zwykłymi/szczególnymi i obejmują: 

 • dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;

 • dane osób, które opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage ’u;

 • dane osób pozyskane dzięki funkcjonalności tzw. wtyczek udostępnianych przez serwisy społecznościowe bezpośrednio w serwisie internetowym Administratora. W związku z powyższym Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: 

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub Nick); zdjęcie profilowe; inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek); treść komentarzy, lokalizację, płeć, wiek, język, w którym prowadzony jest konto społecznościowe, preferencje i zainteresowania. 

 • Okres przechowywania. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa: 

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody; 

 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych; 

 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń; 

 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a RODO) przysługuje Użytkownikowi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 • Źródło pozyskiwania danych. Dane Użytkownika pozyskane zostały z publicznego profilu społecznościowego Facebook i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook oraz wpisów na fanpage ‘u.

 • Odbiorcy danych. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe: 

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

 • innym Użytkownikom portali społecznościowych (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne). 

 • Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

​​​​​​​

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

 

 • Okres przechowywania danych. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym: 

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody; 

 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych; 

 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń. 

 • Prawa Użytkownika. Posiadasz: 

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych osobowych);

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 • prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte było przetwarzanie;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 • Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje. 

 • Aby nie dopuścić do naruszenia Twoich praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Twoich danych osobowych informuję, że nie będziemy realizować żadnych Twoich uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

​​​​​​​

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA:

 • Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

 • Pliki cookies które  mogą być wysyłane przez Serwis można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

Ze względu na dostawcę:

Ze względu na okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Serwisu:

Ze względu na cel stosowania:

1) własne(tworzone przez stronę Serwisu internetowego administratora oraz należące do osób/podmiotów trzecich(innych niż Administrator).

1) secesyjne(przechowywane do czasu wylogowania się ze Serwisu internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej)oraz stałe(przechowywane przez określony czas, zidentyfikowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia).

1) niezbędne (umozliwiajace prawidłowe funkcjonowanie strony Serwisu internetowego),funkcjonalne/preferencyjne(umożliwiające dostosowanie strony Serwisu internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę),analityczne i wydajnościowe(gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Serwisu internetowego),

marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Serwisu internetowego w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach odrębnych od Serwisu internetowego takich jak portale społecznościowe).

 • Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z Serwisu internetowego w następujących konkretnych celach:

 • identyfikacji Użytkownika jako zalogowanego w Serwisie i pokazywania ze są zalogowani(pliki cookies niezbędne);

 • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia(pliki cookies niezbędne);

 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia,  ankiet lub danych logowania w Serwisie(pliki cookies niezbędne lub/i funkcjonalne);

 • dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika(dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu (pliki cookies funkcjonalne/preferencyjne)

 • prowadzenie anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu(pliki analityczne i wydajnościowe);

 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań(powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe), w celu stworzenia ich profili i dostarczenia im reklamy dopasowanej do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni strony internetowe w sieci reklamowej firmy Goodle Ireland Ltd. ,oraz Facebook Ireland Ltd.(pliki cookies marketingowe, reklamowe, społecznościowe).

 • W serwisie używane są pliki cookies własne(pochodzące bezpośrednio ze strony Administratora), jak i pliki podmiotów trzecich.

 • Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Użytkownika. Zgoda Użytkownika zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania treści w Serwisie.

 • W celu wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies, należy wyrazić zgodę widoczną w dolnej części Serwisu.

 • Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Ponadto, Użytkownik w każdym czasie może ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała go przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będzie miał dostępu do niektórych treści na serwisie, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie Serwisu.

 • Serwis wykorzystuje następującą pliki podmiotów trzecich:

Google Analytics

Google AdWords

Piksel Facebooka

to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content

WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH:

 • W Serwisie używane są wtyczki udostępniane przez Facebook, Instagram oraz YouTube.

 • Wyświetlając Serwis przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych. Dzięki temu administratorzy serwisów społecznościowych otrzymują informację, że wyświetlona została ta strona internetowa. Informacja o wyświetleniu serwisu wraz z adresem IP jest przesyłana do serwerów administratorów serwisów społecznościowych.

 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 • Szczegółowe informacje o tym, jaki jest cel i zakres gromadzenia tych danych oraz ich przetwarzania zawarte są w politykach prywatności administratorów ww. serwisów społecznościowych.

 •  Administrator korzysta z systemu do komentarzy Disqus, dostarczanego przez  Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. Disqus pozostawia cookies na stronie Administratora i może je później również wykorzystywać do własnych celów marketingowych. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności świadczenia usług przez dostawcę Disqus Inc. pod linkiem: https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.

​​​​​​​

LOGI SERWERA: 

 • Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest strona.

 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.

 • Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

​​​​​​​​​​​​​​

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI: 

 • Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 • Aktualna wersja polityki obowiązuje od dnia……….(wstaw datę)

​​​​​​​​​​​​​​

Created by SOCIAL MADNESS 2022